Nhận biết danh từ trong tiếng anh

Trong những dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh bắt buộc học sinh yêu cầu phân biệt được từ nhiều loại để chọn giải pháp đúng. Tư liệu này sẽ cung cấp cho học viên cách nhấn biết 4 tự loại bao hàm danh từ, cồn từ, tính từ, trạng từ qua hậu tố, chi phí tố thường gặp gỡ ở cách thể hiện và thông qua công dụng của chúng trong câu.

Bạn đang xem: Nhận biết danh từ trong tiếng anh

Giới thiệu thêm cho bạn: Tổng đúng theo từ vựng giờ Anh lớp 12 học tập kỳ I


*

1. Cánh nhận ra danh từ

Danh từ hay có các hậu tố sau:

-TION/ -ATION invention, information, education

-MENT development, employment

-ENCE/-ANCE difference, importance

-NESS richness, happiness, business

-ER (chỉ người) teacher, worker, writer, singer

-OR (chỉ người) inventor, visitor, actor

-IST (chỉ người) physicist, biologist, chemist

-AR/-ANT/-EE (chỉ người) beggar, assistant, employee

-ING teaching, schooling

-AGE teenage, marriage

-SHIP friendship, championship

-ISM (chủ nghĩa) pessimism, optimism

-(I)TY possibility, responsibility, reality, beauty

(verb)-AL refusal, arrival, survival

-TH warmth, strength, youth, truth, depth

2. Cánh nhận thấy tính từ

Tính từ thường có các hậu tố sau:

-FUL successful, helpful, beautiful

-LESS (nghĩa bao phủ định) homeless, careless

(noun)-Y (có nhiều) rainy, snowy, windy

(noun)-LY (có vẻ, từng ngày giờ.ngày..) friendly, yearly, daily

-ISH selfish, childish

(noun)-AL (thuộc về) natural, cutural

-OUS nervous, dangerous, famous

-IVE active, expensive

-IC electric, economic

-ABLE comfortable, acceptable

3. Cánh nhận biết động từ

Động từ thường sẽ có tiền tố hoặc hậu tố sau:

Tiền tố EN- endanger, enlarge, enrich (làm giàu), encourage (động viên)

-FY classify, satisfy, beautify

-IZE, -ISE socialize, modernize, industrialize

-EN widen, frighten

ATE considerate, translate

4. Cánh phân biệt trạng từ

Trạng từ thông thường sẽ có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently

Lưu ý: một vài trạng từ quan trọng cần ghi nhớ:

– good (a) well (adv): giỏi, tốt

– late (a) late / lately (adv): trễ, chậm

– ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém

– fast (a) fast (adv): nhanh

– hard (a) hard (adv): tích cực, vất vả, cần cù hardly (adv): hầu hết không

 II. Chức năng của một vài từ loại

1. Danh từ (Noun)
Sau tính từ bỏ (adj + N)They are interesting books.
Sau

– mạo từ: a /an / the

– tự chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

– từ bỏ chỉ số lượng: many, some, few, little, several

– tính từ bỏ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its…

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau ngoại rượu cồn từ (V cần O)She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới tự (prep. + N)He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V chia thì (N cai quản từ)The main has just arrived.
Sau enough (enough + N)I don’t have enough money to buy that house.

2. Tính từ bỏ (Adj)
Trước N (Adj + N)This is an interesting books.
Sau to BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Xem thêm: 5 Quốc Gia Lãnh Hậu Quả Vì Phật Lòng Trung Quốc Không Kiểm Duyệt Là Gì

Sau trạng từ bỏ (adv + adj): extremely (cực kỳ), completely (hoàn toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / makeThe news made me happy.
Sau too ( be + too + adj)That house is too small.
Trước enough (be + adj + enough)The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc: be + so + adj + thatShe was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + NounMy new car is blue.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

 

3. Trạng tự (Adv)
Sau V thườngHe drove carefully.
Trước AdjI meet an extremely handsome man.
Giữa nhiều VShe has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước dấu phẩyUnfortunately, I couldn’t come the party.
Sau too V + too + advThey walked too slowly khổng lồ catch the bus.
Trong kết cấu V + so + adv + thatJack drove so fast that he caused an accident.
Trước enough V + adv + enoughYou should write clearly enough for every body toàn thân to read.