Bài tập về phát âm có đáp án

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1. A. Signal B. Sign C. Colleague D. Regard

Đáp án: B

Giải thích:A. Signal /’sɪgnəl/ (n): vết hiệu, tín hiệu; hiệu lệnhB. Sign /saɪn/ (n): dấu, lốt hiệu, ký hiệu; mật hiệuC. Colleague /’kɒli:g/ (n): các bạn đồng nghiệp, bạn đồng sựD. Regard /ri’gɑ:d/ (n): sự quan liêu tâm, sự chú ý, sự nhằm ýVậy câu trả lời B âm câm, những đáp án sót lại đọc là /g/.

Câu 2. A. Stage B. Page C. Cake D. Tablet


Bạn đang xem: Bài tập về phát âm có đáp án

Đáp án: D

Giải thích:A. Stage /steɪdʒ/ (n): bệ, đài, sảnh khấuB. Page /peɪdʒ/ (n): trang (sách…); (nghĩa bóng) trang sửC. Cake /keɪk/ (n): bánh ngọtD. Tablet /ˈtæblət/ (n): tấm, bản, thẻ, phiến (bằng gỗ, ngà nhằm viết, khắc)Vậy giải đáp D hiểu là /æ/, các đáp án còn lại đọc là /eɪ/

Câu 3. A. Papyrus B. Receipt C. Chiến dịch D. Umpire

Đáp án: B

Giải thích:A. Papyrus (n) /pəˈpaɪrəs/: cây cói giấyB. Receipt (n) /rɪˈsiːt/: hóa đơnC. Chiến dịch (n) /kæmˈpeɪn/: chiến dịch, cuộc vận độngD. Umpire (n) /ˈʌmpaɪə(r)/: trọng tàiVậy lời giải B âm câm, những đáp án sót lại đọc là /ŋ/

Câu 4. A. Alien B. Alloy C. Alley D. Anthem


Đáp án: A

Giải thích:A. Alien /ˈeɪliən/ (n): người xa lạ, tín đồ ngoài hành tinhB. Alloy /ˈælɔɪ/ (n): vừa lòng kimC. Alley /ˈæli/ (n): ngõD. Anthem /ˈænθəm/ (n): bài bác hát ca ngợi, thánh caVậy câu trả lời A đọc là /eɪ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu 5. A. Sweat B. Leather C. Heal D. Head

Đáp án: C


Giải thích:A. Sweat /swet/ (n): mồ hôiB. Leather /ˈleðə(r)/ (n): daC. Heal /hiːl/ (v): chữa lànhD. Head /hed/ (n): điều cấm kịVậy đáp án C đọc là /iː/, những đáp án còn sót lại đọc là /u:/

Câu 6. A. Canal B. Casino C. Canary D. Canon

Đáp án: D

Giải thích:A. Canal (n) /kəˈnæl/: kênh, sông đàoB. Casino (n) /kəˈsiːnəʊ: sòng bạcC. Canary (n) /kəˈneəri/: chim bạch yếnD. Canon (n) /ˈkænən/: nguyên tắc, tiêu chuẩnVậy câu trả lời D phát âm là /æ/, những đáp án sót lại đọc là /ə/


Câu 7. A. Garlic B. Garden C. Garage D. Garbage

Đáp án: C

Giải thích:A. Garlic /ˈɡɑːlɪk/ (n): cây tỏiB. Garden /ˈɡɑːdn/ (n): vườnC. Garage /ˈɡærɑːʒ/ (n): ga ra, nhà để ô tôD. Garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ (n): rácVậy đáp án C phát âm là /æ/, những đáp còn lại đọc là /ɑː/

Câu 8. A. Suggestion B. Question C. Congestion D. Devotion


Đáp án: D

Giải thích:A. Suggestion (n) /səˈdʒestʃən/: sự gợi ýB. Question (n) /ˈkwestʃən/: câu hỏiC. Congestion (n) /kənˈdʒestʃən/: theo lý thuyếtD. Devotion (n) /dɪˈvəʊʃn/: không còn lòng, tận tâmVậy đáp án D phát âm là /ʃn/, các đáp án sót lại đọc là /tʃən/

Câu 9. A. Bush B. Brush C. Bus D. Cup

Đáp án: A


Giải thích:A. Bush /bʊʃ/ (n): bụi cây, bụi rậmB. Brush /brʌʃ/ (n): bàn chảiC. Bus /bʌs/ (n): xe pháo buýtD. Cup /kʌp/ (n): tách, chénVậy lời giải A gọi là /ʊ/, những đáp án sót lại đọc là /ʌ/

Câu 10. A. Release B. Pleasure C. Leaver D. Creamy

Đáp án: B

Giải thích:A. Release /rɪˈliːs/ (n): sự giải thoát, sự ra khỏi (điều lo lắng, sầu muộn, dịch tật…)B. Pleasure /ˈpleʒə(r)/ (n): nụ cười thích, điều phù hợp thú, điều thú vị, thú vui thú, điều khoái tráC. Leaver /ˈliːvə(r)/ (n): fan điD. Creamy /ˈkriːmi/ (adj): có rất nhiều kemVậy giải đáp B phát âm là /e/, những đáp án còn sót lại đọc là /i:/


Làm bài QUIZ ONLINE về PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN


Share75Tweet47Share19
Previous Post

Bài tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 146

Next Post

Bài tập TRỌNG ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, PHIÊN ÂM & DỊCH – 1


Related Posts25 siêng đề ngữ pháp trung tâm – PHÁT ÂM – PRONUNCIATION


mon Mười 2, 2021
988

bài bác tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 400


mon Chín 30, 2021
988

bài xích tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 399


mon Chín 30, 2021
988

bài xích tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 397


mon Chín 30, 2021
988

bài xích tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 398


Xem thêm: Top 10 Exciter 135 Độ Đẹp Nhất 2018 Kèm Giá Xe Exciter Độ Đẹp Nhất Việt Nam 2012

tháng Chín 30, 2021
988

bài bác tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 396


tháng Chín 30, 2021
988

bài tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 395


mon Chín 30, 2021
988

bài tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 394


mon Chín 30, 2021
988

bài xích tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 392


tháng Chín 30, 2021
988

bài xích tập PHÁT ÂM – CÓ ĐÁP ÁN, GIẢI THÍCH & DỊCH – 393


mon Chín 30, 2021
988
https://www.facebook.com/boozeman.shop
No Result
View All Result
TOEICNgữ PhápÔn thi THPT

Welcome Back!

Login lớn your tài khoản below


Remember Me


Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or thư điện tử address lớn reset your password.